Algemene voorwaarden

Op alle therapieën en andere vormen van begeleiding van de Praktijk van Carrie Axt, zijn de volgende regels en voorwaarden van toepassing:

Plichten therapeut

De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht, d.w.z. dat alles wat de klant verteld tegen de therapeut, niet doorverteld wordt aan derden.

De therapeut moet zorgvuldig omgaan met de gegevens van de klant.

De klant heeft recht op inzage en afschrift van de gegevens in het dossier tenzij de persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt geschonden of goed hulpverlener-schap zich daartegen verzet. Dit geldt zowel analoge (papieren) als digitale gegevens.

Bij signalen of vermoedens van geweld in de huiselijke sfeer volgt de therapeut de stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In het dossier van de klant registreert de therapeut alle genomen stappen, de afwegingen die hierbij zijn gemaakt, de collegiale adviezen en de afwegingen om wel of geen melding te doen bij het AMK.

De therapeut dient de klant te informeren over het doel, waarvoor hij gegevens vastlegt, wat hij met de gegevens doet, wie de gegevens nog meer gebruiken en aan wie hij de gegevens verstrekt.

Overleg van de therapeut met derden, (telefonisch, schriftelijk of per mail), gebeurt uitsluitend nadat toestemming gevraagd is aan de klant.

De therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten, om het probleem van de klant te helpen
oplossen. De therapeut heeft geen resultaatverplichting. Dit betekent dat je als klant voor wat betreft de invloeden, uitwerking, gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.

De therapeut heeft de verplichting, om tijdens de intake tot een op dat moment zo goed mogelijke diagnose te komen. Hierna, indien de klant wil starten met de therapie, maakt de therapeut een behandelplan. Deze wordt in de eerstvolgende sessie voordat de therapie start, door beiden besproken of ondertekend, ter goedkeuring.

De therapeut is verplicht een behandelovereenkomst aan te bieden aan de klant, die door beiden ondertekend wordt, voordat de therapie start. De therapeut kan dit alleen opzeggen op grond van gewichtige redenen (zoals agressie tegenover de therapeut, niet meewerken met de behandeling, frequent niet betalen).

De therapeut dient bij ziekte of onverwachte zaken, de klant hierover zo snel mogelijk te informeren. Tegelijkertijd dient de therapeut de klant de gelegenheid te geven om een nieuwe afspraak te maken.

De therapeut dient het dossier van de klant 20 jaar te bewaren.

Plichten van de klant

De klant draagt er zorg voor, dat alle gegevens, waarvan de therapeut aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de behandeling, tijdig en naar waarheid aan de therapeut te verstrekken.

Alle eventuele, nadelige gevolgen, die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van de huisarts of andere belangrijke informatie, zijn de verantwoordelijkheid voor de klant.

Na de intake, bij de start van de therapie, neemt de klant sessies af. Tussendoor kan het behandelplan bijgesteld worden en achteraf volgt een mondelinge evaluatie, waarin samen met de therapeut eventueel een vervolg wordt uitgestippeld. De klant op elk moment de behandelovereenkomst opzeggen, wel met inachtneming van de 48 uurs afzegregeling.

Een afspraak dient bij verhindering door de klant minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd. Dit dient telefonisch of per mail te gebeuren. Het tijdstip van de gestuurde mail/ of telefoon geldt als moment van afzegging. In geval van niet tijdige afzegging, wordt het tarief van de sessie in rekening gebracht, ongeacht de reden.

Betalingsvoorwaarden

De betaling kan indien gewenst aan het einde contant plaats vinden na afloop van de therapiesessie. Dat kan contant of via mobiel bankieren. Voor elektronisch betalen dient het bedrag gestort te worden op rek.nr. NL71 INGB 0658092332 t.n.v. C. M. Axt. De klant krijgt daarna een factuur toegestuurd via de mail. Deze kan meestal direct doorgestuurd worden naar de zorgverzekeraar, (indien de klant een aanvullende verzekering heeft en de zorgverzekeraar op de lijst staat, die leden van de J.V.A.T.N.) vergoed.
In uitzonderlijke gevallen, kan de factuur later betaald worden. Deze dient dan binnen 2 weken te worden voldaan. Bij niet betaling is de klant in verzuim. Na 14 dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 12,50 in rekening gebracht mag worden. Eventuele invorderingskosten zijn ten laste van de klant.
Wanneer op verzoek schriftelijke verslaglegging  naar derden wordt verstuurd, wordt dit in rekening gebracht.

Verder bij betaling bij therapie:
Particulier: 90 euro per uur 
Zakelijk: vanaf 125 euro 
Therapie is v btw vrij gesteld

Bij betaling Coaching:
Particulier 90 euro per uur incl. btw.
Zakelijk: vanaf 125 euro per uur excl. btw.
ZZP’ers- 90 euro per uur excl. btw.
Relatietherapie: 135 per uur incl. btw.

Klachten

Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit dan eerst met uw therapeut. Zie verder bij Klachtenregeling, de stappen die u kunt zetten.